k den* yfU. Vfr/ 3J'J- B BESLISSING i Afdeeling j en No. Aanmerking? )l. M9 i I li? kennisgenomen :un verzceil waar bi'. m| >erscr el, uist |pan ren technisch ambtenaar het Gasbedr..,f zal worden (verzocht een ontwerp-regeling bh het College in te zen- id e r z oeksn "Politis-I :an gesohi| verlich- .ichting, ats vindt. nlectri- chrkjven dat 00 van dit bedragen.1 aangezien blijkt tegen een hoog van 11 cent zijn ad t_ ƒ.25,67 pe de kosten welke zi,jn - Aannemende een is de bereaenin 5volgt: "365 x 8 zelfs het laags len biedtBesl het gemeentehuis wordt verlichl en een laai 19 oo tarief van 22 cent en een laag tarief de door de B.U.-o.M. opgegeven Kosten r jaar voordeeliger bij accepte ..ring, aah momenteel aan de verlichting verbonden, V gemiddelde brandt^d van uur per etmac. tegen het 11 cent laagste tarief (11 cent) 571 5 - hieruit blijkt dat ids r te te tarief voor de gemeente no oten wordt mitsdien de accepteeren. voordee aanbieding van als de k11 h' rift pronkelijft tgrens weggenome! op het opschrift' e hanclelir èenig over| hetgeen rieven zet ent aan en. ie toelich] een nieu-| als keu- ruiling chestraat op de üubbel- zi.;n van r kadastraj and ie wu itHier; Dorgestei""1! üesloten wordt aan den .a.b.b. de vraag te stellen jwat er toe ^eleid heeft om zonder eenige voorKennis het bord ooestdxjk, gemeente boest, te verwijderen en te ver- plaatsen op het grondgebied van haarn met een gev/ijzigd .opschrift, baarbij zal tevens woraen medegedeeld dat met {deze handeling de gemeente, welke buitengewoon lid is {van den bond, en hare inwoners zich gegriefd gevoelen, omdat steeds heeft bestaan dat een gedeelte van ue ge meente boest aldaar de benaming ooestd^k heeft gedragen. IE relaas van het besprokene is in het uesbetreffend Ü/L ~Jc dossier opgelegdAan oen secretaris wordt opgedragen ULr*> Let ooilege te rapporteeren omtrent een regeling der bezoldiging, in verband met de gelakt:„dige opheffing v&n Zxjn wachtgeldregeling. *an van brummelen al worden medegedeeld uat, alvorens dsn Haad een eventueel voorstel tot ruiling kan worden gedaan, in overleg met den heer Gundelach, eerst het perceel sectie h.no.1855 moet worden gesplitst, uier van zal eveneens mededeeling worden gedaan aan aen «aad iK

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 342