li Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud nfd.boest en Om streken van de Ne-} derlVereeniging tot bescherming van (lieren. Directeur van Ge meentewerksn FGerrets Geradt versurn. sweg d olian 25HU Chef afd .financiert ter gemeentesecre tarie-r Directeur van Ge meentewerken Maatschappelijk hulpbetoon te boer Kijwielpadvereeni - ging U.LI.C. >eft den Naad in overweging wederom e?n dierenarts te benoemen belast met de be handeling van alle hulpbehoevende dieren waarvan de eigenaar onbekend is of niet pii machte is aen dierenarts te betalen yn door aanvulling van de politieveror dening de politie de opuracht te ver strekken, honden die zwervend ./orden aan getroffen op te vangen, om ze na een ze4 kar antal dagen, wanneer de eigenaar oij-ij pekend blijft, door een deskundige te la ten dooden. heelt mede dat li.van Joorn, Lange Brink- weg 55, alhier, in principe toestemming Verzoekt om z^n nuisperceel te splitsen in een dubbel woonhuis. Geadviseerd wordt] yan Doorn mede te deelen dat de beslis sing op een eventueel definitief bcuv/- }lan, op grond van liet uitbreidingsplan,, ilaoet worden aangehouden. /erzoekt verplaatsing van een boompje, staande vóór perceel Sophialaan no.18. De Directeur van Gemeentewerken brengt runstig advies uit bij rapport van 21 Lei ISp7, no.l2'+C. legt over een kort verslag van een door hem op verzoek van burgemeester en wet-1 Jioude ponmissie uit bijgewoonde vergadering van de afdeeling bo st der iD< yereeniging "L.H.ii.G. dviseert aan de oninbouwvereenijing £>t.Joseph een aanschrijving te zenden tot het doen aanbrengen van een nieuwe zink put, op het erf achter perceel kolen- straat 4 C loet een staat vermeldende de uitgaven ne^- instelling over de eerste vier ihaander. van net dienstjaar 19)7 toekoner zenut de r.-nening en verantwcn ding over net jaar 19p6 en de begrooting voc het jaar 19)7 in.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 343