j MuwA Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen en No. Aan -en Raad zal worden voorgesteld op Let verzoek niet in te gaan. Voorts zal aan den Baad -wcr den medegedeeld dat het gewenscht is dat in vooritcmenue gevallen door i V de politie de hulp wordt ingeroepen van een plaatselij-j ken veearts. Teneinde voor de bewezen diensten een bilj— lhke vergoeding voor elk voorkomend geval te kunnen verstrekken zal worden voorgesteld voor het Jaar 19pï niervoor een crediet toe te staan van 25, Voorts wordt besloten den Baad geen voorstel te doen le gevraagde wijziging in d. brengen. politieverordening aan te Conform het advies van den .directeur van Gemeentewer ken zal van Doorn van een en ander mededeeling worden N gedac n. V1 V A. Li jBesloten wordt aan het verzoen van adressant te voldoen, [P zoodra door hem een bearag van 2,'5c in de gemeente- ikas is gestort. Hii»- net Gollege neemt kennis van net verslag. Aan de veree-^: A niging zal worden medegedeeld, dat het College Wethou-J °^r fier de Bruijn heeft gemachtigd met de Commissie die voorbereidingen te treffen welke moeten plaats hebben, alvorens tot een eventueeien aankoop kan worden overgegaan. *an eie betreffende woningbouwvereenlging zal een aan- schrijving worden gezonden. V 4"j'l kennisgenomen. tennis genomen, ue bescheiden zullen den Baad ter ken nisneming worden aangeDoden. ti< chér\ l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 344