Volg num mer Afzender of voorsteller Datum K orte i n o u Ó79 680 :i 68 02 683, 684 636 687 Af 4 «J*i nanatin Ver.v.- ed.Ae..jeen ten Voor 3 i tier Af d .5*1 naaeiin -best.afd. Soest v/fi 1'ed.Al ou1 vakarb. "bond er. ..n, 01 x icic. Le_;er des 'Heils, Utrecht Jest.v. Zonne straal", rt'dam L;.r s r «J'oj e Coehoorn str!2 te sul.; biedt ter vaststelli.iq door aan een ontwerp-besluit tot der gemeente-begrooting voor 21/553. den raad "i jaigv 1936 no. verzoekt eenige gegevens te verstrekte aan het Secretariaat der Oo missie. voo bijzondere radiodiensten op zeer hooje frequenties. De dir.v«,_eru,verken brei hieromtrent rapport uit bij schrijven" dd.22 ei 2937, no.1346/4. vraagt of den Ka ad oh '.".orden voor steld in beroep te ^aan c.q. vernieti- _.:in0 te vragen van de besluiten van Se Staten dd.lO hei 1937j waarbij voor deze gemeente bedragen zijn vastgesteld vselke over het jaar 193^ ingevolge de Middelbaar onderv.ijs-et en Eoogero-.ier- nijsv;et zouden zijn verschuldigd. •biedt ter vaststelli..g door de.: een oatvserp-besluit tot vijzigir gemeeritebegrooting voor het 1936 n0.21/553. der dienstjaar verzoent de beslissing ten aanzie, va de uitsluiting uit den steun van Ver oerd te villen herzien. *-> C i verzoekt toestemmijpg tot eener collecte op 7 en 8 het heger des Heils. het houden Juni t/b van verzoent toestemming tot het hou- 1 v~ een collecte óp 26 Juni a.s. verstrekt een opgave 1 .gevolge art.79 van het ambtenarenreglement van inkom sten en uitgaven over de maand --ei 193 'évestigd in vraagt vergu:ain0 tot uitbreidi bestaande bakkerij, Juli:. laan 110.5^, ;eente Soest sectie plaatsen van een he vai.ging van een hou I der vrijwillige >r*: van perce kadastraal bekend H. 110.25C2, door A eteluchtoven ter v3 toven. De conananda- nd~eer van Soest e de dir.v.g, vies uit. ierken brengen gunstig idi AQf C jp T

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 349