Vh. *U/ M2JJ /yu?vus' ft/lt BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. Gedeputeerde -Staten zal een schrijven worden „ezenden conform het overgelegde concept. ifet den inhoud van dit schrijven zal rekening worden ge4 houden. n in afwachting van de tot standkoming var: van de betreffende verordening de navol- 7*^' te treffen! f.2.50 is verschuldigd voor elk "bewoond perceel vóór 1 Juli van eenig jaarl. !een bedrag van f,1.25 is verschuldigd voor elk bewoond perceel na 1 >juli van eenig jaar. besloten wordt een herziening gende regeling een bedrag van Aan den ha ad zal worden voorgesteld Gedeputeerde staten te verzoeken het onderhavige besluit voor dit jaar goed te zeuren. kennisgenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 34