41* ff- WiS.u. tM- U KV BESLISSING Atdeeling en No. Aanmerkingen den raad •ij^i 1 193°no. iont~;erp-besluit vordt goeujexzeurd so zal den «aad /jj I r m.ststelliz.j orde.. aangeboden. yT ver strehce De jevraagde _;e0eve..s zullen orden verstrektzulks zissie voor»overeenkomstig het advies van den inspecteur van politijs. zeer hoos^a rken ore..g schrijven 1V as. i' 3 en voorge ver nieti- ten van èea ij voor va s t je stel: evolje de ojer o..iex- i i rd ie.; ra: az i0i- o Dienstjaar i inzieva. van dac. Besloten uordt aan den Ka ad geen voorstel te doe.; o... j i? terzake in "beroep te 0aan, aangezien redelijz kan v:or- Lf\ den verpacht dat de &eaee;; te door wetswijziging eerlan^j /Sa zocia tot betalin0 zal porden u.enoodzaakt ïot betaalbaarstelling van de declaraties zal thans ;or- den overgegaan. it srp-besluit ordt goedgekeurd en zal de. K v.ststelling porden aangeboden ST3 -et college acht geen ter tien aanwezig op de terzake je nonen beslissing terug te konen. houden L t/b van j iforLi het advies van de.: inspecteur van oolitie ordt oo et verzoek af .'ijzend beschik hou-en vaMDd ^evraagde toestemming vordt verlee id e g.- B vel de i 1 V> ten «nnisgsnomen. kan de firma saarv s werkzaam is, zal verzocht ■ende de laatste 3 maanden 11 ding van bezzerd door 1 sn ter vsi O OM '1 3ces 6 uns is re bevraagde verdunning pordt verleend. V CU^-4. r 0/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 350