BESLISSING Afdeeiinq A Aanmerkingen en No. m den heer Holle stelle wordt gelegenheid _eweven tot i aji' Juni a, s, de ,<an de hand ,_^euune oplossing ten uitvoer L e brengen. |esloten'wordt een "bronzen medaille van de wemeente be- v ai boa ar te stellen. 'vorens hei: ontwerp-beslui eu te keuren, zal aan den technisch ambtena jasbedr ijf sbegrootin0 ,r van net bedrijf norden verzocht ontrent de - ijziginjen noL, :rlep te plegen net het hoofd van deafdeeli ig finan- ïaa :er secretarie, -evens zal de technisch ambtenaar e";eaen norden op de ™e. schel ij kheid in den vervolde 6 ijzi0ingt_van de gasbedrijfsbegrooting ..iet de afaee- i.i financiën te bespreken vo'órdat de jaarstukken van et bedrijf worden opgemaakt. let op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd.28 ei 1337 nos.72, 71 en 58 wordt besloten de aanvragen os,2/411, 1/1335 en 1/1374 in te willigen. V L,-|ü/ li' aA 1: ft J. W - U

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 352