Volg- num- i Afzender of voorstelier mer Datu m K o r t inhoud 692 693 694 695 696 697 699 G.v.d.Hoef en D. Lh.Btam, Molenstr 0.4.15, soest jJir.Gem. werken A-.üi.sï .B, ^hef afd.Sociale ^aken ter secre tarie notaris Lammers -l». Aroon,<vieksl. weg rt,4.3a 69$ J.v.d.Broek noofd Rijksdienst der Levensmidde lendistributie den Haag komt in beroep bij den Raad tegen het besluit van R.en dd.30 April 1937 le afd.no.I/1368, waarbij vergunning i8| geweigerd voor den bouw van een blok val 4 woonhuizen met schuurtjes, op perceel] sectie A no.1543» gelegen aan het Rerk-| pad 4.4. adviseert aan de Sikkens Lakfabrieken R.V. te berichten, dat de gemeente geen| gronden voor het door haar gewenschte doel kan aanbieden. zendt antwoord op het schrijven van B.el <v. dd.27 Hei j.1. betreffende de kwesti] verwijdering aanduidingsbord "Soestdijkj gemeente Soest". stelt voor één der gesteunde werkloozen| te belasten met administratieve werkzaal heden terzake van de distributie van goedkoope levensmiddelen en de z.g. steunverleening B. zendt ontwerp overeenkomst van dading tj sluiten tusschen de gemeente, Mevr.de wed.van s0est geb.Mörtuijn c.s. en J.hiisson terzake van den eigendom van een op een bijbehoorende schetskaart aa gegeven driehoekig gedeelte, kad.bekend| als sectie L nr.1461, gelegen aan de Soesterbergschestraat verzoekt den Raad restitutie van een tej drag van f.5»zijnde de schade, vel hij geleden heeft door de schuld van gemeente-ambtenaren in de uitoefening hunner functie. ±>e Insp.v.Politie brer hieromtrent advies uit bij schrijven <w 26 Aiei 1937, no.1381. verzoekt de huur van het aan den harW gelegen perceel R no.5458, groot 221° te mogen overnemen, tegenwoordige huurder ^.van Hees gaat hiermede accoo? deelt mede, dat deze gemeente kan flor(^| betrokken bij de distributie van aeevigph*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 355