BESLISSING Aïdeeiing en No. Aanmerkingen tegen het den Haad zal morden voorgesteld de gevraagde bouw- 1/aJj ril 1937» lvergunning niet in heroep te verleenen. rgunning ij K 'juU. een "blok vaj op perceel] n het ^erk«| fabrieken BAan de Uikkens lakfabrieken J*.v. zal morden medegedeeld meente geenBdat in deze gemeente geen gronden aanwezig zijn voor ewenschte B^et door haar omschreven doel. ven van -ü.eBAan den A.H.a.ü. zal worden medegedeeld dat genoegen e de kwestiBaal worden genomen met de door hem aan de hand gedane 3oe stdijkBaf lossing werkloozenl eve werkzaa utie van de z.g. cM 1A it college, besluit ^.«J.Aettenburg, georganiseerde bij Ede rt.A, Handels- en kantoorbedienden, te belasten met Ideze administratieve werkzaamheden, tegen een vergoe- [ding berekend naar zijn uitkeering ingevolge de steun regeling verhoogd met 2<-> an dading t{ kevr.de .s. en -c'.W.l gendom wan etskaart aa kad .bekend| n aan de ,n den Haad zal een terzake dienend voorstel worden Igedaan, echter nadat het advies van de kommissie i-rond- bedrijf en Uitbreidingsplan is ingewonnen. van een bej chade, wel huid van toefening litie bres chrijven dd den nart"3 root 221^ woordige mede accooij e kan wordj van fcerofil |Aan den Haad zal worden voorgesteld op het verzoek van p JL. adressant niet in te gaan. h\h(s pangezien inmiddels gebleken is dat G.van Hees er prijs y 1 ®P stelt zelf huurder van den grond te blijven zal niet tot verhuur aan v.d.broek worden overgegaan. Van deze beslissing zal v.d.-öroek mededeeling worden gedaan. sezien slechts een 5~ta± personen zich hebben opge- 8®yen bestaat voor deze distributie geen voldoende röiho, zoodat hieraan niet kan worden deegenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 356