Volg num mer Afzender of voorsteller I Datum Korte inhoud 7«ju 701 7^2 3 704 Hoofd van den rijksdienst der -levensmiddel en- distributie ^en Haag ■tioofd van den rijksdienst der levensmiddelen- distributie jjen Haag iüed Hp o orw eg en «.O.van Zadelhoff', Apotheker, ^oest Ged.Staten van utrecht 705 H.van fulpen deelt mede, dat deze gemeente deege- wenscht bij de distributie van tomaten- soep in blik kan worden ingeschakeld. deelt mede, dat deze gemeente desge- wenscht kan worden betrokken bij de dia tributie van groenten in blik. 2endt ontwerp-vergunning betreffende verplaatsing van een afrastering en in] gebruik nemen van spoorwegterrein voor wegverbreeding en aanbrengen van een tegelbestrating, een en ander nabij deri overweg bij de halte Goestdijk. ■i>e i>ir.v»uem.werken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd.27 ^1 193? no.1011. deelt mede, dat het water uit de pomp der gemeente, staande in de Aerkebuurt, als geschikt voor drinkwater kan worden verklaard. deelen mede dat de commissie van overle inzake de gemeentebegrootingen hen he« bericht dat zij zich niet kan vereeni-] gen met de raming van uitgaven voor steunverleening en werkverschaffing ovfl het jaar 1937 en <lat cleze moet worden teruggebracht van f,124.000,— op f.122.000,--, inverband daarmede zien Gedeputeerde staten een wijziging der gemeentebegrooting voor 1937 tegemoet. deelt mede dat hij over de maand Mei geen inkomsten heeft genoten. 7U6 Afd.financiën ter secretarie doet ter goedkeuring toekomen een voor stel aan den gemeenteraad inzake een handen van -ö.en om prae-advies ge steld adres van G.H.Assink met betrek king tot de recherche- en tijdelijke salaristoelage.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 357