Volg- num- Afzender of voorsteller Korte inhoud mer ■j J .jjö&r touvter Oude drachtje 23j Jo est V.Heidebloesem Joop .Adm.VerO.A ■v-steraaa uemeentelijk con troleur ■oofd v/d -tijks- ienst der Levensmi. distr.den Haag J.-v.de bruin ^ost verlorenvi .pb ^oesu oo -<irorem. .;erken verzoekt voor den ;;egaansluitende aan het Oude dracht je en loopende in h..i. richting eenig koolasch of grof zand beschikbaar te siellen. ■Je Oir.v.gem.Kerken adviseert op uit verzoek afwijzend te beschikken. doet doorslag toekomen van request aan h.kï. de honingin tegen net uitbreidings plan dezer gemeente. Intusschen is de ^."/.bereid de aangevangen onderhande lingen betreffende de ruiling van gron den voort te zetten, bij gunstig resul taat uier onderhandelingen zal het re quest v.orden teruggenomen. verzoekt maatregelen willen treffen, opdat zoo spoedig mogelijk na een onge val van jeugdige .erkloozen bij de plantsoenen een aangifte wordt gedaan. orengt rapport uit omtrent den vermo genstoestand van h.niihorst, n oorderv*e£. gb.er beoordeeling van de vraag bot welk bedrag moet .orden oijgedragen in de kosten van verpleging uer armlas-j •oi6e krankzinnige de wedii.Hilhorst- j'ijnhof in de '.A.Hoeve te den bolder. doet toekomen de noodige circulaires, betrekking nebbende op de distributie van versche zeevisch en doet een beroep op het Jollege om het welslagen dezer aisoricutie verzekeren. .oor zijn mee .ewerking te vraagt vergoeding /an de kosten van her stel van zijn rij viel, het elk door den chauffeur --.7os door aanrijding is be- schadigd. Je dir.v.gem.werken brengt tei'zake raooort uit. zendt advies tot betaling van den 2en (laatsten) termijn uer aannemingssom ad f.I7.5O (25 'J van f.70aan --.1. omink te Ooesterberg terzake verricht schilderswerk aan de politiewoning a/d Heuxcenlaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 35