Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 712 Hoofdingenieur v/d JtTY,v»ater- staat komt met den heer ir.v.Glerum, ambtei b/d Pr ov. «fat er staatin de vergadering] om inlichtingen in te winnen aangaande| enkele zakenden dienst van gemeente* werken betreffende, zooals deze zijn vl meld in het schrijven van Ged.Staten vl 10 Mei 1937, 3e afd.no. 1551/1274. Mede] is aanwezig de dir.v.gem.werken. Me Voorzitter geeft aan de heeren in eerste instantie een algemeen overzich] van den dienst v.gem.werken, waarin tol uiting komt dat in vroegere jaren steel moeilijkheden bij dien dienst zich heb] ben voorgedaan en welke tenslotte hetbl geleid tot reorganisatie van dien dien] Hij die reorganisatie is alles met in* achtneming van het motief tot bezuinig] onder het oog gezien, zoodat het collea thans tot de overtuiging is gekomen daa de huidige personeelsbezetting absoluut] noodzakelijk is. Me dir.v.gem.werken onderschrijft de meening van het col Ie] van n.en doch wijst er op dat de aanstelling van een ambtenaar te belas] ten met metingen en de eigendommen ad nistratie moet ten goede komen aan denl dienst v.gem.werken. Aangezien de werk] zaamheden in eerste instantie als tech*( nisch moeten worden beschouwd. Ook de landmeter, de heer van Gastel, onder^ schrijft steeds de opvatting dat eerstj het technisch gedeelte moet voorzien den en daarna het administratieve gede^ te. Me secretaris bepleit de noodzake lijkheid van een gemeente eigendommen administratie, welke op het oogenblik niet bestaat en waarop van de zijde va de Med.staten begrijpelijkerwijs wordtl aangedrongen. mö heer van Gierum is vaa meening dat de registers van het kadasj ter voldoende aanwijzingen geven voor dergelijke administratie, hetgeen de sfl cretaris ten sterkste ontkent, in het I kadaster komen veelvuldig onjuistheden! voor en is steeds ten achter inAde hoe* houding. Maardoor is o.a. controle op aanslagen in de grondbelasting niet moi gelijk, -blijkens het kadaster komt heti herhaalde malen voor dat de gemeente ij jdiverse perceelen als mede-eigenares tj boek staat, heeft men een ambtenaar zich uitsluitend met de meting enz.kanI

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 363