BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen is dat perceelen, eigendom van u* u_ zijn ingebruik genomen, mede 7 7 bezig houden dan komen deze ongewenschte toestanden van zelf te vervallen, tenslotte zegt de secretaris dat reeds meermalen gebleken [de gemeente, door derden tengevolge ^an het gebrek van een administratie en een goede controle, ivadat over deze zaak nog enkele inlich tingen V!orden gevraagd en deze zijn verstrekt, neemt nethouder de sruijn het woord teneinde duidelijk te ma ken dat het noodig is dat de gemeente beschikt over 5 pantonniers en één reserve kantonnier. spreker zegt dat ie gemeente jfc 9^ ^eg heeft te onderhouden met veel regbermen» voorts zijn 622 putten aanwezig, welke gere geld verzorgd moeten worden, terwijl 21 -^.M. aan schouw- Blooten bij de g-emeente in onderhoud zijn. vroeger wer- ien vele werkzaamheden door menschen van Maatschappelijk hulpbetoon verricht, doch wegens de invoering van een Steunregeling kan openbare werken niet meer over derge lijke menschen beschikken. f)p de vraag van de beide heeren of zij in de gelegen heid mogen zijn eventueel nog van meerdere zaken kennis |te nemen door inzage van bescheiden en de toezegging Iran den voorzitter is ontvangen dat daartoe volledige medewerking zal worden verleend, wordt de bespreking be ëindigd. heeren verlaten de vergadering teneinde met den di recteur van gemeentewerken een rondgang te maken door gemeente»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 364