Volg- num- Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 714 715 716 o .H.A.hupert, gem.geneesheer üoest commissie voor Georganiseerd «-verleg ■^n.hederl.Brand- weervereeniging ■G.J .Bi jhuis,^ade- makerstr.13 soesterberg 717 718 oorz.hoofdstem- "bureau voor de verk.v.leden iwee* de J^amer 3e afd.ter secre tarie deelt mede afwezig te zijn van 8 tot 26 Juni e.k. i>e praktijk wordt waargenomen door de u.ii.üoktoren J? .Donker.tf.ü.de Vos en H.Bupert» geeft te kennen dat de leden geen "be zwaar hebben tegen de verhooging van de minimumjaarwedde van den hulpkeurmeeste tot f .145^.— jién organisatie acht het voorgestelde minimum nog aan den lagen kant en ver zoekt de bemiddeling van het college om dit op minstens f.loOO.-- te stellen. zendt de begrooting voor het jaar 1937/ '38 en de rekening over het dienstjaar 1936/'37 in. vraagt vergunning tot het maken van een overkapping, met gegalvaniseerde platen van een gedeelte achter zijn smederij, gelegen aan den Postweg. -Ge dir.v.gem,* werken brengt afwijzend advies uit. deelt mede dat blijkens proces-verbaal van de zitting van stembureau door een kiezer aanmerking is gemaakt op in richting van dat bureau. verzoekt te mogen vernemen of, en zoo ja, tot welk bedrag moet worden bijge dragen door de onderhoudsplichtige familieleden van «-.Beek, die vanaf 13 kebr.1937 tot 26 Daart d.a.v. is ver pleegd geweest in de inrichting "Zon en Schild" te Amersfoort. 719 1 a.J.Robijns 72u Afd .financiën ter secretarie vraagt of de mogelijkheid bestaat het stukje land gelegen achter zijn huis ■felikaanweg no.9 en den tuin van de ambtswoning van het hoofd der o.l.schoo aan de -aeetzlaan in huur te ontvangen. adviseert den raad ter vaststelling aan te bieden een 2-tal ontwerp-besluiten tot wijziging der gemeente- en gasbe drijf sbegrooting voor 1938 nos.2l/5?2 en 23/47. Over deze ontwerp-besluiten heeft overleg met den technisch ambte naar van het gasbedrijf plaats gehad.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 365