723 722 ver«tot uitzending en verpl.v.ziek- zwakke en prae- tuberculose kin deren te Afdam idem «ed.Staten 724 iJir.Gem. werken vraagt of de zuidelijke strook van haar «Adressant perceelen sectie 0 no.1627 en 1641, ge-fden dir.v legen langs de xiildebrandtlaan, opge nomen is in het uitbreidingsplan als bouwterrein, -^e dir.v.gem.werken brengt| advies uit bij schrijven van 1 Juni 1937, no .29/10. vraagt welke maatregelen genomen kunnen| worden te bereiken dat het haar in eigendom toebehoorende perceel gronds, aan de nildebrandtlaan, in het uitbrei-l dingsplan wordt opgenomen, -^e dir.v.gemJ werken brengt advies uit bij rapport vaj 1 ouni 1937, no.29/11* zenden opmerkingen ten aanzien der be grooting voor 1937 en van de begrootingJ wijziging van 16 -december 1936 dienst 1937. Ls voren Ie opmerk: |e afdeel: indeling liwordt besi en Tuilnii Kit zal b: putten e.c ader vas' biedt ter behandeling aan een verzoek li^elet op om bouwvergunning vergezeld van de noo-IjJuni 1937 dige teekeningen en adviezen. lii*1- te wil!

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 367