BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. i van haar|Mressanté zal worden bericht conform het advies van 1641, ge.|den dir.v.gem.werken. opge- an als en brengt| «Juni tSJj- K en kunnen haar in grond s, uitbrei- dir.v.geml apport val Ls voren. V- Jf V UJJC der be- ij^e opmerkingen te beantwoorden overeenkomstig het door egrootirJde afdeeling financiën opgemaakte ontwerp, -oij de# be- dienst Handeling "aankoop en exploitatie van een faecalienauto" Jiordt besloten, onder de bij den 9phaaldienst van asch en vuilnis aangeslotenen een enquete in te stellen, waar |juit zal blijken of zij eventueel bereid zijn hunne beer putten e.d. van gemeentewege te doen ledigen, tegen een ader vast te stellen tarief. verzoek Billet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd.4 n de noo*||J'uni 1937 no.70 wordt besloten de aanvrage no.l/1384 jin te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 368