M1' Jtyx, v 4 1 iri° BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen oïixorm het advies van .den dir v. gem. v. erken v;ord t op net ch. erzoek afij .zend te "beschikken. cujj .ennisgenomen. •an den dir .v.gein.aerKen vordt opgedragen van een en .nder onmiddeilijk kennis oe öeven. •'esloten vordt de aanvankelijk oepaalde oijarage op 1 p. uv nandnaven '-ij!-/7. OA pesloten wordt vooraf aan alle organisaties te vragen oi sij van oordeel zijn dat de arbeiaers regelmatig visch sullen afnemen. Je in de vergadering van 5 Januari 1937 genomen beslis sing vordt ingetrokken aangezien gebleken is dat het voordeeiiger voor de gemeente is de betreffende kosten voor hare rekening te nemen, ^en en ander staat in ver band met voorwaarden waaronder terzake met de firma Dchlenker en do een verzekering is afgesloten, -tie loodigde crediet zal tegelegener aangevraagd oe- tijd den -daad worden 00 uitbetaling vordt besloten. r 4.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 36