A.Bult. Se er Volks onderwijs. Soest. Voig- num- Afzender of voorsteller Datum mer I 725 726 727 728 729 750 751 752 B.en w. van Utrecht. B.Lagernaat. Secrej- taris doester Ilari- mcnie Minister var Socit- ale Zaken, den Haag. Be Voorzitter. Centraal Verificaf tiebureau. Birecteur Gemeen-1 tev; erken Birecteur Gemeen tewerken Korte inhoud ju.;en verslag van den KeuxingsdienstHI Het ve: van W aren over 1.9 36. i vraagt voor het geven van een muziek uitvoering de beschikking over Ge au- ziektent op 21 Juni a.s. Voorts v/crdtI gevraagd cf hit de gratis aangeboG m concerten net gemeentebestuur zorg kaJ dragen vcc-r het overbrenger, van stool] en lessenaars, zooals dit cok vroeger] gescnieude verzoekt te willen mebsdee-len of el dl niet verlenging der geldigverklaring van de steunregeling noodzakelijk ,vcr3 geacht vergoskt toestemming tot een straatcollecte steun dasr 5 Juli it ucuaen v| vour t Bcnds tot t openbaar onderwals op Zat I stelt voor over te gaan tot vaststel- ng van een besluit regelende het wachtgeld van den met ingang van 1 Me| 1937 ontslagen hoofdagent van politie G.H.as zink. zendt rapport over de openeming van m en boeken van den gemeente- nt vanger over het 2s kwartaal 1937, gehouden 18 Mei 1 957 met het da&rbiibe hoerende "croces-verbaal. deelt mede dat Joh.Groenenboom, Jcuou tenkampweg 59 alhier, niet k .uit voi- daan aan den inhoud van een hem onder j dogteekenir.g van 26 April 1 937 gezonJ den aanscnruving. deelt mede dat PvdZouwen bii den 0- kaaldienst van ascn en vuilnis in t-" werkgesteld zoolang de arbeider in v ten dienst h.A.Vos op de Büsinkauto dienst doet en verzoekt do hieraan bonden kosten te mogen bestrijden uit onderdeel d. van volgnummer /;1j "huw- bh de whkwerklieden" i i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 371