'JA 3 \-YtM v ,jV Jlk 3 1 -9to. 3tScs" Afdeeling A Aanmerkingen en No. I n muzrek- er uo xts wcrut geboden i" -O kaJ van stosll k Vroeg1 n of al r klaring Het verslag ral den Raad worden medegedeeld. Besloten wordt tot inwilliging van beiae verzoeken. isjy Ji V Besloten wordt den liinister te berichten, dat onmiddel lijke verlenging noodzakelijk is. Voorts zal onder opga-j n t el 1,1 .voraM. ve der gevruague gegevens tevens verwezen 1 worden naar jVftyl rit in van de gevoerde correspondentie inzake uitsluiting van j j steun indien geen voldoende pogingen wcraen aangewend I om .verk in het vrge bedrijf te bekomen. ju /raagds toestemming wordt verleend. cnds 1,3 O; tot 1 vaststel-I de het van 1 Me| n politie ng van. nt vanger e houd en hoerena* om ochoii 41 Het aangeboden besluit wordt vastgesteld. eeft vc-' hem onder p7 gezonH bii den cj is is te der dn va| inkauto ieraan v- uit muil &cc<£r. Kennisgenomen, net proces-verbaal van kas opneming zal 7rpl fien Raad worden medegedeeld. Besloten wordt Groenenboom nog éénmaal te waarschuwen ea hem te berichten, dat biu niet-nakoming der aanscnrg Binnen 14 dagen op z^n kosten van gemeentewege een en ander in orde zal worden ;ebracht g\\hl Besloten wordt de begrooting 19^7 met den gewijzigd en toe stand in overeenstemming te brengen. Het loon van den /.x y lossen arbeider v .d .louwen zal mitsdien op den post j CXT^ ismeentereiniging" worden verantwoord. 'mthouder de Bruiin deelt no6 mede dat deze aangelegen- 1 door hem met den Directeur zal worden besproken. ex A f I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 372