Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte innou 7^4 7 V Gemeente-Secretaris Ge Voorzitter. 0.^angelaarte Baarn. deelt mede dat door hen getracht is mefi dor. gemeen tebcde een bespreking te vos- ren inzake het verleanen van een vergoej ding aan zijn ecntgenoote voor het schooi houden van het kantoor van eten gemeentel .peslot er [zenden een ovej :t kani loting var van leve l.era binr In een rewezen lperiear« dient ontvanger. ïijüens deze bespreking heeftl de gems entebode zich op zeer onbehoor lijke wijze gedragen, zoodat deze bespr-s-l king is beëindigd zender eenig re's uit ai bereikt te hebben. Ge secretaris ver zoekt thans van ziin opdracht ontheven te worden en stelt voor een en ander thans schriftelijk voert te zetten. I stelt voor, cie in es vergadering van 1<jHconform Mei 19p7 genomen beslissing, om aer. I Raad voor te steller: een ersdiet toe t< staan van /.25,= als vergoeding voor b< wezen diensten aan een plaatselijken ve^ arts, in verband met het verleener: van hulp a. n dieren welke op den openbaren weg gewond worden, deze beslissing in te trekken en den Raad voor te stellen het College te machtigen met den vee- arts-keurmeester terzake een regeling te treffen. komt O] het College ,h uitnoodiging van de vergadering teneinde te spreken on trent het doen staken van de bewening van het z.g. "kabouterhuisjeen het a: breken van dit zonder schriftelijke ver- gunning gebouwde huisje. Ge Voorzitter deelt den heer Langelaax mede, dat het College in de bestaande kwestie met hei wil meelever., doch zich genoodzaakt zij in aezen op te treden. Het zomerhuisje! hetwelk niet is bestemd voor voortdurej de bewoning is gebleken een broeinest var. onzedelijkheid te zijn. Ge Voorzitt0' mer...t op, dat, volgens mededeeling van de .politie, de heer hangelaar zelf mee voelt,dat dan de bewoning door de hui-| dige bewoners, een einde moet worden gemaakt. Ge heer Langelaar maakt de op| merking,dat hem van deze bewering van de politie niets bekend is er. staat er| op,dat dit hem door de politie wordt aangetoond, haar zijn meening is de Vcc zitter, door de politie op onjuiste v/ii- ze ingelicht. Ge Voorzitter zal deze zaak nader onderzoeken. Spreker ver volgt met bevestiging van de nededeew dat de tegenwoordige bewoners cp 1 Ju de woning zullen verlaten. Het ColhVg is bereid met het nemen van maatregels Ie wacht e 'angel aar oning. f i'erkla rt h wijst de bew ;ullen wo !en bewon rappen e J» politi rn; oord9 'issah. sj an^ezien «reikt 'innen de verklar '8n '/order 7ZX Iu 8 CU i-.ïl 'dsrzccli jel, temf ^coming 'aV, la..r '°^ing a£ Cs ?erde2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 373