<V'nh cM- ESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen g te voe- en verpor! tiet school geme ent al ing I rib e hoe r- e bespro-l rssultoll is ver rit hev er. ander ten besloten wordt aan aen geneenteböde een schreven te zenden waarin voorgesteld wordt met zijn echtgenoot e een overeenkomst ain te gaan tot het sciioonhouden van et kantoor van den gemeente-ontvangertegen een v inbegrip van de nosten door /ing van ƒ.1,50 per week, |van levering van ;en binnen dagen chocnma.akartikelennier op mo et en worden fe an two o r o zal n een afzonuerlijk schrijven zal de gem een te bon e worden ev/ezen op z^,n zeer ongepaste houding tegenover zijn siji- srieuren. In den vervolge zal hij zien op correcte .vij- e dienen te geeraren. ng van 1®Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. m a er- et toe t g voor b lijken ve| enen vini P sing in steller; j en vee- eg el in; i'UJ- V 4|'j5 :ollege i ■eken on- lewoning en het al lijke I lorzitteil dat -iet L e n ?t Iwi Izaakt I rerhuis je| rooïtduiwl :oeinest I 'oorzittil .ing van I lelf nee-I de hui-j worden hit de c ring van staat ex wordt is de V°c xiste vn.; il deze V 3 X" asdedeel^ Cp 1 b 0oliesJ aatrege fl wachten tot 1 Juli 'a.s. en verwacht van den heer fargelaar de noodige medewerking tot ontruiming der 1'iOniii; De heer nangeluar zegt te zullen medewerken en |erklaart de huur reeds te hebben opgezegd. De Voorzit- M wijst er nogmaals nadrukkelijk, op,dat indien op 1 Ju li ie bewoning niet is gestaakt, maatregelen genomen Pillen worden. De heer nangelaar meent uat ue politie Nn bewoner nimmer op onzedelijkheid heeft kunnen be happen en neemt het standpunt in,dat voor het geval I' politie kon optreden wel een andere weg was te vin-, en,om de cngewenschte toestanden op te neffen. naar ito oordeel denkt de politie: de man weg, dan wij geen [ossah. ne Voorzitter zegt,dat dit verkeerd gezien is,: afzien de klachten van buitenaf de politie hebben 1 peikf. v-ethouuer de Drugn merkt op,dat de iiandelinge|i 'innen de muren van het huisje geschieden; waarschijnlijk ;s nu der slachtoffers uit de rol gevallen, hetgeen tier zocht wordt, dpreker wil voorzichtig zijn in zijn oor- ;e3A temeer daar de bewoners met een 'hoor rondere geestes- fng bezield zijn. opreker voelt er voor den neer ®gelaar ter wil le te zijn, en tot 1 Juli een afwachtende jctóing aan te nemen, je heer .Langelaar merkt nog op,dat :s °erder hij van de rommel af is,hoe liever het nem 'Is pverklaart nogmaals,dat op 'e-n '''orden. jn medewerking gerekend O C: li Cl Pb 1 O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 374