Volg- num- Afzender of voorsteller mer i Datu m 737 738 759 740 741 742 745 N Y.iJed Midden stand sbank bed .Mandei-maat schappij kantoor boest V. V. VSoest erberg ]S Bloei JJ .-.eurs Jr Steenhofstraat 10, Soest .■ifd. financiën. H.J.Doorn en Cc. Jirecteux Gemeen tewerken Korte inhoud zendt prospectus waaruit blijkt, dat 10 Juli 1937 de 4,o obligatieleening 1934 "t911 laste der gemeente Arnhem wordt aflosbaar gesteld. Houders dezel j obiigatiën kunnen met recut van voor-I keur inschrijven 01 een }afo leening 1*1 gemeente Arnhem tot den koers van 99-J Dag van inschrijving woensdag 9 Juni 11937- De gemeente bezit 3 4j3 obligatj ƒ.10004';o Arnhem 1934, nrs.13208, 13289 en 13290. hieromtrent advies uit 4 Juni 1937, no.95ó. Beslotf naken. berichten de uitloting van een 1 obli gatie ad j .1000,= 4fo leening 1935 no. 269 per 1 Juli 1957 der K.V.Bank vocrl NedGemeenten. (verzoekt aan den Baad net daarheen taj i willen leiden dat niet zal worden oval-l gegaan tot ae oprichting van een traiL portwerktuigenfabriek aan de Amersfol schestraatte aoesterberg, (deelt mede dat hij thans ook in de gs genheid is wegenbouwraateriaal te ku.nl leveren namens de UVIntercodam tel Amsterdam, en verzoekt hem in voorkei i mende gevallen in de gelegenheid te wij len stellen een offerte te mogen in ie| nen. De Directeur van Gemeentewerken brenMI Het vri Uan Jen iennisw Lhres sa. geval lej bij schrijven vanl deelen mede dat zij momenteel je c schikbaar hebben tot het verstrekken^^ van vaste- en kasgeldleeningen. adviseert den Baad ter vaststelling te bieden een ontwerp-beslu.it tot w.jB ging der gemeentebegrooting voor m b> jno.21/555- deelt mede dat Mej C.Ai.J .huisnraneB 'burglaan 238, te s-Graventiageont* fing behoeft van het bepaalde in ar der bouwverordening, ten behoeve var* bouw van een landhuisje aan cien 3,ij-t.3 bchoolweg, cp perceel sectie M wordt de noodige onthei.** Geadviseerd üet ove] den f ncodi 4ïecteu het v Een vold I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 377