/fa m. /fa //fa fa o^é. t/Ïff BESLISSING jktdat pHsesloten wordt van dit voorkeursrecht leening caken. Arnhem xlers dezel van voox- .eening 19| •s van 99y 9 Juni obligatij 13 2 c j i Afdeeling en No. Aanmerkingen sen gebruik te ^4 a en l cbljBüet vrijgekomen bedrag zal ais kasgeld worden gebruikt<j 1935 ncfl Bank vood ar heen Jen Raad zal worden voorgesteld het adres voor orden ovBkennisgeving aan te nemen. een traip AmersfctT in de gels»Adressant zal worden medegedeeld dat in voorkomende 1 te kuniM;gÖVai]_en 00k aan hem prijsopgave zal worden gevraagd codam n voor kol heid te lil ie| drijven vjp| gelden fau de aanbieding zal geen gebruik worden gemaakt 3t rekkeii^^ 3n 1/ V 1' z\(i r peiling a?Biet overgelegde ontwerp-besluit wordt goedgekeurd en 1 ■-f zl' /oor 19^1' kranen- orith|' art|ö 3 in eve va^H ien vox» ii.no. 2® ontfce fii11, ;al den Raad ter vaststelling worden aangeboden. js noodige onthefiing wordt verleend onder de door de. dïecteur van Gemeentewerken geadviseerde voorwaarden het verzoek om het verschuldigde in termijnen te mo voldoen wordt afwijzend beschikt. A [Z ai'W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 378