1 IV Volg num mer 744 745 746 747 748 Afzender of voorsteller Datu m Vereeniging Vrijwil lige .Brandweer van "Soesterberg Raadsleden J.Stro- ba ndMCThijs s en en J.van de Ven tp Soest Bestuur der Maria- school Raadsleden J.üoc- der, A.P.liilhcrst en J.H.Hom, te Soest Afd. financiën. Korte inhoud te verleenen, onder voorwaarde dat een bedrag van ƒ.575,40 in de gemeentekas, [ten laste van liet wegenfonds, wordt ge stort. Bit bedrag is als volgt gespeci- j 5548 ƒ.4 68,72 voor onderhoud ficeerd 28 x aanlegkosten en 2 28 x ƒ.7,62 ƒ.106,68 voo 2 Voorts deelt de .directeur mede dat iiej. liuis heeft verzocht het te stoften be- jdrag in termijnen te mogen betalen, Hier Óp wordt een afwijzend advies uitgebrach {zendt de kwitanties over de jaren 19;,, '1955 en 1956 in wegens uitbetaalde loo- nen en deelt mede dat de werkurenlijsten] niet meer aanwezig zi0n. rioen een voorstel aan den Raad tot »;ijzi| ping van het reglement voor de ambtena ren in dienst der gemeente Soest en -vel net betrekking tot de aanstelling van ambtenaren in tpdel^ken aienst. endt een nieuwe aanvrage in, waarin nd inwerking wórdt gevraagd voor: 1 e 2e uitbreiding der flarxaschool met leslokalen en de eerste inrichting van een dier lokalen; een gedeelte T, o,n,:ruimte tot de inrichting van de aan te bouwen -P- mer van het schoolhoofd alsmede va: ee: aanbouw aan het gymna£ van genoemde school." atieklok doen een voorstel aan den Raad om met j {ingang van 15 Mei 19p7 weder in vasten; dienst üer gemeente ,an te stellen den Jop wacntgeld gestelden ambtenaar ü.U.J-1 van Heijst en wel in den ranu, dien hij ve. vulde op 51 Maart 1957 en op een sa-| larisdat hij laatstelijk vóór zijn oj vachtgeldstelling genoot. adviseert den Raad ter vaststelling aa® }te bieden een ontwerp-besluit tot v/^zi-J king der gemsentebegrooting voor I 95r ho. 21/557. Me"t de lichter ae kwit ten wor Lan den ontrade: gehand ei Aan d en lei voor; 5e agend; ien opge: purgeme e floten Pt te bi M

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 379