7° num- I Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 67 63 .--'.van der Linden] ;e ->oest juöiaer 6arltonbhe-i ater te ->oest 69 mgo nieursbur eau "Aet Oversticht" te deventer <eth. ^asille 71 •Pirue„.. verken vraagt een slij tv er gunning voor de achterlocaliteit groot perceel n.urothestraat 50 no.6 voor het verzoekt betaling van 'gemeentewege van f.0.16 per persoon teneinde de huwe lijksfilm van h.u.ji. voor de werkloozen te vertoonen. bericht de goede ontvangst van de op dracht tot het opmaken van den legger der wegen met bijbehoorende overzichts kaart stel; voor aan den ^ir,v.gem.werken een te zenden waarin met nadruk ordt medegedeeld dat de tewerkgestelde eekenaars (op arbeidscontract) uit- luitend teekenwerk hebben ue verrich- s ten voor het uitbreidingsplan en mits dien geen andere werkzaamheden mogen *t voor orden opgedragen, hetzelfde d-n tewerkgesteluen volontair, die even eens voor dit speciale werk is aange zocht biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 37