Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 749 AfdAinanciën 75 n Afd. kinarciëm. Korte inhoud ladviseert den Raad ter vaststelling a&aHls vor te bieden een cntwerp-beslu.it tot wij zij ging der gemeentebegrooting voor liet dienstjaar 1957, no.21/558. adviseert den Raad ter vaststelling aairHïet ove: te bieden een ontwerp-besluit tot w„zi-®al den ging der gemeentebegrooting voor 1956, no.21/559- 751 Directeur Gemeen-! tev/erken biedt ter behandeling aan eenige verzoeMslet oj ken om bouwvergunning, vergezeld van ueB5 en 76 noodige teekeningen en adviezen. BA'15 i£

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 381