I 1 J I Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 752 755 754 75! 756 757 758 759 Korte inhoud Kijk s in s p e c t e u r werkverschaffing Veenendaal 1e afdeeling Ge- neentesei retarie Inspecteur van Pot litie Directeur van Ge meentewerken. te G.J.Schalx, Hopmari padvindersgroep korte Lelmweg 21 Soest tlV.Ingenieursbu- reau "Eksteen" Bilthoven /oningbouwvereeni- ging "Goed Wonen" te Soest. J.J.Meurs, Soest. deelt mede, dat ingevolge het "Kegleoal autovervoer personen" door Ü.en W. veil 'gunningen moeten worden afgegeven vcg tie exploitatie van taxi's en van huur-l auto's. De Inspecteur van Politie adviseert bj schreven dd. 21 Mei j1no.152G/4 on trent de op te leggen voorwaarden. adviseert onder terugzending van inrP» Beslot e men aanbiedingen, de keuring van huur®één jsa to's en taxi's op te dragen aan Jhr.I Jtaxi 's. L.P.Sandberg, te Hilversum. je ont\ ïolitit dat da£ welke de ver£. taxamet bericht omtrent ae beëindiging van lieij erfpachtsrecht van de 'Wed.G.Bosboom-vs Asch op het perceel E.no.1689, oorsprj groet 2150 112, waarin indertijd 14C0J M2 is verkocht aan J.v.d.Valk. Geadvij ^eerd wordt te bevorderen, dat de verj kochte grond zal worden uitgezet. deelt mede, dat de Minister van Soci^J le baken met de voorgestelde wijziginj van de rouleerregeling accoord gaat,: mits een werklooze niet meer dan dri ;maal per jaar wordt tewerkgesteld. verzoekt toestemming om van 14 Juni 't/m 12 Juli 1957 bonnetjes langs de huizen te mogen verkoopen om deelne ming aai de wereldjamboree mogelijk t| maken Dan den gedeelu dat de zé Lem zal overleg^ halve tt Kennis ge kening y, •4 gevra zendt verslag van het onderzoek van water in het Soester natuurbad op ;1| Mei 1957. zendt antwoord op het schrijven van dB gemeester en wethouders dd. 1C PebiJf ri 1957, 4e afd.no.256 betreffende huurachterstand verzoent opüeffirig van het hem clcoiB Directeur van Gemeente-werken me tt |de verbod tot verstrekking van beri® ten aangaande "werken in voorbereid en verleende bouwvergunningen van gtt [meentewege aan hem als correspondent® van het vakblad "Cobouw"". I tennis gei ||eurige c l,si1 aanzi aan^ ,"ekioud ei |['°uder peur za van I ii 61'Kt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 385