Volg- j num- Afzender of voorsteller Datum mer 760 761 762 763 764 765 766 767 Maatschappelijk Hulpbetoon Gedeputeerde Sta-i ten van Utrecht. Woningstichting "Patrimonium" te Goest M. Jak. M.Spee, Kexkpad N.Z.13, 60est. Gemeentepolitie Gedeputeerde htat en J.J.Meurs Jr. hteenhof straat 10 Soest Korte inhoud zendt de rekening en verantwoording over het jaar 1 936 ter goedkeuring Gc,r| den Baad in-. iverzoel m inlichtingen omtrent de per soneelsbezetting bij bouw- en woningtoe zicht met name waarom de aanvulling net| tijdelijke krachten niet kan worden ver- vangen door tewerkstelling van een dei Iop wachtgeld gestelde ambtenaren. zendt antwoord op het schrijven van JurJ gemeester en Wethouders dd. 10 februari j.1., 4e afd.no. 179 betreffende huuraca terstand vraagt een verlof 1. voor den winkel van het perceel koninginnelaan 74. ue bese] Ungeboc te Gedej het advi juni 1 9; deelt, als eigenaar van perceel Lurg. Grothestraat 110.17, mede, bereid te 2 ij mede te werken aan de verbreeding van die straat door afstond van den benco-| digden grond, echter onder diverse votj waarden, fe Jirecteur van Gemeente;,'er-I ken legt bij schrijven van 5 Juni 193') no.7/4, een kostenberekening over. brengt rapport uit ging van de schouw omtrent veront re in loot, lcopende tus- schen de perceelen Pirkstraat 7b en 9j Ivragen nog enkele inlicht: jband met de voorbereiding 'ging tusschen de gemeente gemeente Amersfoort. deelt mede dat .de dienst van Gemeente werken 20 ton teer heeft gekocht, keti geen voor hem moeilijkheden zal veroorj ken, terwijl deze aankoop z.i. niet hu 't belang der gemeente geweest is. Je wirecteur van Gemeentewerken brer-tl hieromtrent advies uit bij schrijv' n u( J 4 Juni 1937, no.956. iennisge let gevr; Ie-e aanc |aarover |an den h p herha prechtva op ev leuwlette: van grensv/| hoest en lel gevraag ftessant ft bepale poge kocht -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 387