i*yCr. /7u. ri BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ording |)e bescheiden sullen den Kaad ter goedkeuring worden iring ut ïKange.boden t de per-] woningtot rlling r rden ver- n een dei ren a van ciu-tennisgenomen 0 iebruaxfl ie huuraci U Gedeputeerde staten sullen worden ingelicht, conform [et advies van den Jirecteux van gemeentewerken dd. 8 - X loni 19p7, no.1132. winkel n 74. let gevraagde verlof 3. wordt verleend. il Buig. Heae aangelegenheid wordt gevoegd bij die stukken betrek- p» eid ing ding van B&arover nog een beslissing moet worden genomen, en benoo-p verse vod eentev;ei-| ni 19;/, ov e r hebbende op de verbreeding van de Burg. Grothest raat 1v>£)g rontreiinj ende tus- 7b er. lan den heer Boelofsen cal worden medegedeeld^ dat uit IA »JU> jen herhaald onderzoek is geblenen, uat zijn klacht nlejk y xi\i Biecht va ar digd is. Voorts zal hem worden medegedeeld^ I lat op eventueele verontreiniging van de schouwsloot auwlettend zal worden toegezien. n in vei grenswi, st en de I gevraagde inlichtingen zullen worden verstrekt 'Vi Gemeente] 'Chtket] 1 veroorl niet h'l t ie. .en breit] r li ven de- Nseaüt zal worden medegedeeld, dat de gemeente zelf j qM L- bepalen waaraan behoefte is en mitsdien ook wat L pngekooht zal worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 388