L I Afzender of voorsteller num mer Korte inhoud 768 769 770 771 Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. Directeur Gemeen tewerken Afdeeling Pinanciën. P.Beekman, [maken eenige bezwaren tegen de in de raadsvergadering van 9 December 19J6 vastgestelde nieuwe bouwverordening en verzoeken te bevorderen, dat de verord hing, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen in haar geheel opnieuw word vastgesteld De Directeur van gemeentewerken deelt rapport dd. 9 Juni '37, no.13/3, aede 'dat hij bezwaren heeft tegen de door Ge-j deputeerde Staten voorgestelde wijzigim van art.61, lid 4, der nieuwe bouwveroi dening. Na overleg met den Inspecteur [van de Volksgezondheid wordt een nieuwj Wijziging voorgesteld. Vraagt machtiging om het drinkwater vai de perceelen Nieuweweg 114 en Hartweg 18 te doen onderzoeken. 'biedt ter beoordeeiing aan een ontwei voordracht aan den gemeenteraad inzak het door G.Ii.Assink, voorheen hoofda0't| jvan politie ingediend verzoek om veruc§ iding van verhuiskosten. jdeelt mede, dat zijn lastgever bereid is jhet aan de Verl.Talmalaan hoek Soeote Dngweg gelegen terrein, kadastraal te |Kend als sectie L.no.5113 aan "fce" soopen voor per M2onder voor de hoofdingang en nummering vB bouwen landhuis zal komen aan d het dat te [Verl.ïalmalaan en geen wegengeld voorl verharding van den Soester hngweg za worden gevraaga. feaeputt aïi art Goll :aai de lip ster, h' et Coll. loeten wc elijkheiv. loud en1 later te iet Colle llen ir ten te or hrijving iening ten een e 'erzocht [tisrvan a Nen uitsl tiet tot tcrdt ove overge fcl den fij voorts 1 ft percee h voorwa Pïbreedin r£teloos n£s den "0eèig hee

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 389