/?U Ml/ BESLISSING Afdeeling en No. in de ir 1936 lening en le veioidöl ge ma al; te ïieuw woïöi aeputeerue dtaten zal thans een gewijzigde redactie n art.61, 4e lid, worden voorgesteld. m deelt '3, mede i door de-j wijziging bouwveroj specteur ;en nieu.vl :vvater vaJl Hartweg |et College is van oordeel, dat in den Ia atsten tijd hei- delijk besloten moet worden tot onderzoek van drink- v later, hetgeen voor de gemeente Kosten met zich medebrengt let College meent dat deze kosten door oen eigenaar loeten worden gedragen, zulks ter voorkoming van de mo gelijkheid, dat huiseigenaar en huurder onderling voeling |ou.den, teneinde de gemeente voor net keuren van net later te doen zorgen. De decretaris is van meening, dat liet College in dezen als overheid een taak heeft te ver luien in het belang der volksgezondheid, door de klach ten te onderzoenen, i.c. keuring van drinkwater en aan- Mryvlng tot verbetering van het middel van v/atervooi- liening. Aan de eigenaren van de perceelen l'/an een en ander mededeeling worden geuaan al thans en worden en de-uitslag Ier zocht het water spoedig te doen keuren liervan aan het College schriftelijk mede te deelen. Van len uitslag van dit onderzoek zal het afhangen of al of liet tot maatregelen van de zijde van het gemeentebestuur |<crdl overgegaan. ontwerj- d inzak hoof dag® om verg# bereiu Soest* raai bei aan tel v voor» aal srin0 v| sii aan I ld voorf weg za- I overgelegde ontwéïp-vöordracht wordt goedgekeurd en ces c. *al den Baad worden aangeboden. College bereid het V te bouwen pand aan te merken is te zijn gelegen aan de VerlTalxaalaan. Het College voorts bereid aan den Haadbehoudens gunstig ad- es van de Commissie Cronubedr.ufvoor te stellen, t perceel gronus te verkoopen voor j «3)50 per M2 on- voorwaarde dat onverkocht blijft een gedeelte ter van den doester hngweg en dat de kooper aan de gemeente afstaat een strook gronds doester hngweg ter breedte van het door den hk '-breeding Nteloos H-JUx an den |c°psr van derden aan te koopen perceel, iietwelk P°ïig heeft om voldoende bouwdiepte te verkregen. 6°

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 390