775 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 773 Voorzitter 77* liir.Gem. werken A.J.Hilhorst te hoogland 776 jh#v#Jederl. Syn dicaat 777 ^ir«hem, merken deelt mede, dat het schrijven van <f..dee| man dd.22 Mei 1937 om aankoop van een terrein aan de verl.-A'almalaan hoek Soe terengweg in de kommissie Grondbedrijf en uitbreidingsplan een onderwerp van spreking heeft uitgemaakt. -Ue coramissiei adviseert den grond te verkoopen tegen een prijs van f.3.per M2 en onder di voorwaarde dat aan de gemeente kostelo wordt afgestaan een strook gronds aan den uoesterengweg, gelegen in het ver lengde van het aan de gemeente toebeho rende niet te verkoopen gedeelte aan d hoek Verl.J-almalaan. Voorts wordt gead-J viseer! te bepalen, dat geen uitweg zalj worden verleend over den ^oesterengweg doet na het bekend zijn van de gegeven! van den landmeter een nader voorstel inzake ruiling van grond aan de Soeste]| bergschestraat met A.h.van -frummelen. ji>e Uommissie Grondbedrijf en Uitbreidid plan kan zich met het voorstel van denj directeur «em.werken vereenigen en advi seert den prijs van het door van brumma| len aan te koopen gedeelte te bepalen ;op f.u.25 per jül2» I vraagt het perceel, kad.bekend als sect: |A no,14u8 wederom in huur voor dezelfde huursom en onder dezelfde voorwaarden, ue Commissie Grondbedrijf en uitbrei dingsplan adviseert dit verzoek in te willigen. deelt mede dat aan den heer *eurs over de maanden haart, April en Mei 1937 nog geen provisie is uitbetaald, aange zien van de door hem geplaatste orders nog geen betaling heeft plaats gehad, door den heer Meurs gedeclareerde onkoij ten hebben bedragen over Maart f. 10.06, April f.6.83 en mei f.42.31, waarvan M' laatste bedrag nog niet is betaald. deelt mede dat door A.Butzelaar ,-Uorre- steinweg 81, een klacht is ingediend ov trent den gebrekkigen toestand waarin woning zich zou bevinden. -Ce eigenaar f dit pand is g.Koops, -U0rresteinweg 5)' hen onderzoek heeft uitgewezen dat voor zieningen noodzakelijk zijn. Overeenkoa stig het bepaalde in de woningwet breng de -inspecteur van de Volksgezondheid advies uit bij rapport dd.1 Juni 1937» ho.632. ui

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 393