ti van ■r.bee! van een i hoek Soe3 jndbedrijf rwerp van b 3 commissie apen tegen ïn onder de te kosteloo fonds aan i het ver- ;e toebehoc ilte aan de lordt gead uitleg zal jterengweg Le gegeveni roorstel de Soeste] ■ummelen. uitbreidia si van den ;en en advij van -orummi t "bepalen Afdeelinq i SESL Aanmerkingen net college besluit den naad voor te stellen den grond te verkoopen tegen f.3«5ü per xü-2 en voorts onder de voorwaarden geadviseerd door de commissie grondbedrijf en uitbreidingsplan. k Hju- aet college besluit aan den naad voor te stellen de betreffende ruiling van grond aan te gaan. échter zal geadviseerd worden de prijs van het door van -orummelen aan te koopen gedeelte te bepalen op f.^.5ü per ^2. U JJ ld als sectÜ >r dezelfdej rwaarden. uitbrei- ek in te Leurs over i 1937 ld, aange* te orders s gehad. er de onkoel t f.lO.OóJ waarvan del taald. iiorr®* aediend oaj eal°t6n wordt aan hoops een aanschrijving te zenden d waarin verbetering van gemeld perceel, terwijl voorts ge- eigenaar |rs| inleid zal worden overeenkomstig de bepalingen van de inwe*3" 55.B!0ainS,"®'t. ^e termijn waarbinnen aan een en ander vol- n dat vo*l aan moet zijn wordt bepaald op 3 maanden. OvereenkêC gwet brengt ondheid ani 1937»: Uan den naad zal worden voorgesteld het betreffende perceel gronds te verhuren aan A.J.Kiinorst te -Hoog land voor 3 jaren, tegen een huursom van f.6.-- per jaar l5* J l kennisgenomen. O' iL*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 394