'pi A rtement ijn tot vliegter- legging val BESLISSING Araeeling Aanmerkingen kennisgenomen. v cJ\X. li* HlU j.1. een t den xn« ijs in de ontworpen bare oio- voor t en de dat de n worden dat de ouden in van üonform het voorstel van den voorzitter wordt besloten. V' vin aatsen van| n 5 en et perceel! erken advi| g onder jl de ln- i tegenovej viseert t inmiddel| n. 7 op volg-j plaatsen g 1937 en se arbei- an f .36«37| et daarheej st met conform het advies van den inspecteur van politie wordt l? op het verzoek afwijzend beschikt, het inmiddels ge- /j^ [plaatste bord zal moeten worden verwijderd. Ne omstandigheid dat de aanvankelijke bedoeling, om door middel van werklooze tuinarbeiders en jeugdige werkl den de plantsoenen te doen onderhouden, niet door den su ue pianosoenen te aoen onaernounen, niet uoor aeu j minister wordt goedgekeurd, voorzoover dit de werklooze' tuinarbeiders betreft, alsmede de omstandigheid dat ie heer hraayenbrink wegens langdurige ziekte vervangen ïordt door den tuinman xNv.d.broek, waardoor deze zelf in de plantsoenen geen arbeid kan verrichten, zijn voor iet college aanleiding bij den haad een verhoogd crediet aan te vragen. de inge" tot ex- taxi's on" tgestelde ponform het advies van den inspecteur van politie wordt °P de ingekomen verzoeken gunstig beschikt. Voorts be- sluit het college voor elke vergunning een bedrag van aan leges te heffen. .00- 4^ JU— v-^ Xt itvvw -f etui. Ui "l-dlu «Cc -Hu cCc dju£,x\~i j cLxZ ^VVVHA, ActrCC<^ cL»~ /VWy-iCc/ - VCVA-iXXiAXUM. 'V-tfVvtts., ^8 (ix. CC-O-V-4* -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 396