num- Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 783 784 -»ir.Oem. werken 785 Gemeente-ontvanger Soest "oorzitter gaat over tot het houden van de openbare verpachting van het jachtrecht dezer ge» jneente voor den duur van 3 jaren, waar toe de ^aad in zijne vergadering van 12 j*iei j.1. besloten heeft. Na opening der bus blijkt dat 2 biljetten zijn in gekomen t.w. van L.J.Kasch en ^ons. en N.Aitena beiden te ^oest. j->oor ^asch wordt ingeschreven voor den som van f.76.en door Altena voor den som van f.218.50. biedt ter behandeling aan een verzoek ouBelet op bouwvergunning vergezeld van de noodige Buni 193 teekeningen en adviezen. Bn te wi zendt een staat van diverse tot den dien| 1938 behoorende posten, welke door hera niet konden worden geind, met verzoek dej zen staat aan den raad ter oninbaarver klaring voor te dragen, verzoekt tevens zoo noodig in de geleger| heid te worden gesteld aangaande eventu- eele opmerkingen dienaangaande in de verl gadering van het college of in de desbe-| treffende commissie mondelinge toelich ting te geven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 397