s Voig- j num- Afzender of voorsteller Datu mer i 4 5: 7 Ged.Staten van Utrecht J.Th.M.de Veer, van Lenneplaan 55a, Sosat Centraal Archief en Inlichtingenbu reau inzake Maat schappelijk ilulpbe toon M.Scheffer, Soes- terberg. Hoofdingenieur vajc het Seinwe,zen der ïïederlandsche Spoorwegen J.A.de Bruin, kos1!- verlorenweg 5b, Soest Hoofd der openba re u.l.o.school Korte inhoud zenden een afschrift waarbij 1e. de beslissing om. begrooting voor 2e. machtiging wordt doen van uitgave van de uitgaven nummers 275, 557 komsten te innen van die inkomste ning van hoog ere kelijk is gesteld goedkeuring nog niet is verleend. van hun besluit trent de gemeente- 1957 is verdaagd en; verleend tot het n met uitzondering geraamd op de volg en 547 en de in- met uitzondering nwaarvan de in- goedkeuring afhan- voorzoover die iverzoekt verbetering (uitbreiding) van jde straatverlichting in de van Lennep- jlaan. De directeur van gemeentewerken brengt bij schrijven van 2 5 December 1956, no. 427, afwijzend advies uit. zendt jaarverslag over 1955 in, waarin het financieel overzicht over dat jaar is opgenomen. ideelt mede dat het aan 3.en V/. uitge- jbrachte rapport betreffende den toestanp jder Luitenant noppenlaan niet juist is. deelt mede dat de flikkerlichtinstalla tie bij den onbewaakt en overweg km. 5 .418 van den spoorweg den Dolder-Baarnge legen in de gemeente Soest met ingang van 29 Dec.a.s. te 12 uur buiten dienst izal worden gesteld. jvraagt vergoeding van de kosten van Iherstel van zijn rijwiel, hetwelk door iden chauffeur H.Vos door aanrijding is Beschadigd ;De directeur van gemeentewerken brengt iterzake rapport uit. deelt mede zich niet gerechtigd te ge- ivoelen voor te stellen de door B.en Igewenschte regeling van de herfstvacan- jtie in het leerplan op te nemen, doch zal aan den anderen kant in een aldus ivastgestelde regeling berusten. Ken min Coni ken Kenn Depo. Aan le ed\ instj zich Aan d koste Het c van b sico Aan h ïzolle, zal vw w O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 3