I I Volg- num- Afzender of voorsteller 1 mer Datum Korte inhoud 786 HeelCJir •Bond van personeel in Dublin ken Dienst. 787 Gedeputeerde Jta ten 788 Directeur van üe- neentewerker 789 79< Directeur van Ge ne ent e\, erken •V.Bataafsche Im-j ort Liij.te 's-Gra /enhage ver-zoekt aan b.van Goruum op 14 en 15I j.Juli a-s. extra ve lof te willen vni-l leenen voor net bijwonen der Algeraee [Bondsvergadering als afgevaardigde va| de afd^eling Joest. .deelen me ;e dat indien het in de bede oe m rexenmg-courant uitgeleende gelden bij de 11 ng ligt dat i genomen en iderlandsche mlddenstandsbank D.V. or- [eenkonstig artikel 10» eer boekhcu vei schriften niet in de kasboeken en jboeken verden opgenomen in aei slot Die desbetreffende besluiten dient x- worden opgenomen dat ten deze wordt i geweken van de artt120 en 121 dei v - I me en te we' LrS.Ote r deelt mede dat de achter het «rceel m istaande keet op |i;inderlijk voer d n enke le omgeving moet word aangemerkt Li sec lii bericht omtrent net verzoek van b.i.uis lom aankoop van een aan de üeonerihgh [straat geleden terre-in, breeu 1b idiep 40 Mi kadastraal bekend als jh. n0.5239 en 1bp0. iJDe Commissie Grondbedrijf en üitbreiuB ;plan adviseert vcurloopig niet tot var koop over te gaan, doch eerst te txuB ten met den heer Béckeringh tot ove es. stemming te van grondzulks ten mogel^ke toenomstige perceel H.nc.523,>. ra^en ontrent een rui. it behoeve van eenH bebouwing van 1 ft [Vraagt vergunning tot ljét Oprichten een benzinepomp-installatie, bestandje uit een ondergrondsch reservoir van I 6G0C Litei inhouü en een boven0x°UUi ®hf laftapinriciitingin „erking gestelo .handkracht, civ in perceel jimstraatJ [51A, kadastraal bekend gemeente Soesi sectie C.no.1872. L Door den commandant der vrijwillige. JB weer van boest en den directeur ven ge meentewerken worden gunstige adviea* uitgebracht cevra.. a_ij i ---O*-™

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 401