Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud R.K.harmonie bt Josepli. boesterbergsche Harmonie btichting voor Hateriaal-cnder- Z 0 Commandant Vrijwil lige brandweer k) O 0 S ~fc Vereeniging rij— willige Brandweer van boest. Inspecteur van dei Volksgezondheid te Be Bilt. A.D.van krieken e.a. bewoners van den Bigendomweg. *1 Plaatselijke Brak kers. .xofd afd.ter secret arie zendt een opgave van aata waarop in 19J6 en in den aanvang van 19p7 concei ten zijn gegeven of waarop medewerkim is verleend b... de Granjefeesten. zendt een l^st van datums waarop mede- Iwerking is verleend tijdens de oranje feesten 19pb en 1Só'7. [verzoekt gedurende de jaren 19pö, 1 (jp9l en 1940 een bijdrage te willen verleener, in de icostèn van Corrossie-onderzoek. iBe technisch ambtenaar bi,j het G-asbeuri; 'brengt afwijzend advies uit bij rapport !ad. 10 Juni 193'ï brengt advies uit omtrent een verzoew Ivan n.n.G^sberti hodenpgl om vergunnin] [tot plaatsing van een verplaatsbare z.| jwheeltank, inhoudende circa 2uo Liter biu liet perceel Birkstraat 1o. zendt jaarverslag over het jaar 19}5 M met liet daarbijbehoorende verslag van ut Penningmeester over dat jaar. zendt antwoord op het schrijven van Bur* en Wethouders dd. 4 juni j.1. 4e alt no.821 betreffende verbetering der o-l [ninge'n der woningstichting "Ons Beluik] te Amersfoort. [verzoeken den Raad verbetering van cienll [wigendomwegBe Birecteur van Gemeent;-j [werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 11 Juni j.1. no.599- el en mede, dat bij het doen van offj'ï'j ten aan de gemeente voor de leverantisi ivan drukwerk, onderlinge besprekingen I piet plaats hebben gehad. verzoekt te mogen vernemen tot welk irag moet worden bijgedragen in de kost van verpleging van G.Blokhuis, in h« Rijkskrankzinnigengesticnt te Eindhoven door de echtgenoote WW.Blokhuis-Romeg wonende uorte iiart eg 2'<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 403