I J P m Volg num mer 807 808 809 810 81 81 2 81 3 814 Afzender of voorsteller Per.tot werkver schaffing aan hulp behoevende blinden Amsterdam oestuur stichting tot ondersteuning en zedelijke ontwik! teling van hulpbe-j loevende blinden, j Jtrecht fiederl op oorwegen ,j Jtrecht Korte inh Datum directeur Van Ge- neentewerkenSoest Ï.G.Hol. 'ifdeelim- '"inaneie Maatschap re lijk hulpbetoon So^st entraal Verifica tiebureau, Jen liaa verzoekt toestemming voor net houden van een collecte in Juli, Aug. of dor 1937- beslot* I vel- Ivoor e: verzoekt toestemming voor het houden m rrür van een collecte tusschen 16 en 2'rr 1 937- vraagt toest-n .ming tot plaatsing van een tweezijdig reclamebord hoog 50 c.„ ;en breed 105 c.M., bevestigd op een jpaal aan de halte JJiëuweweg, van "Led maat .ionin0uureau" :De uirecteur van Gemeentewerken en ,g (Inspecteur van Politie brengen liierorj itrent rapport uit. stelt voor om voorlo- pig ƒ.450,= van volgno.4lJ d 1937 over te b no grootinö 1 -j j 121 die-i- esn Df er gemeenteoj en>-en naar vc begrooting deelt in opdracht van den heer h.Sv burg mede, dat het Üfi nboa van .4500, (vrij op naam) voor het perceel aan dj Lt.koppenlaan met garage door dezen wordt aanvaard onder de daarbi voorwan rei en ■fedeput* legt ter beoordeeling over een tv/eet opgemaakte raadsbesluiten dd. 18 Jun: 1937, 0 yfd .nes 21/565 en 4.425, ais.r de e-n ontwerp-brief aan Gedeputeerd Staten, alles verband houdende met reorganisatie van gemeentewerken verzoekt in v c 0 komanu tongewone administratieve werkzaamhe f te mogen laten verrichten ten gemeents huize zendt ra port betreffende de contra-* der administratie .der woningstichting !*Patrimonium" over het 1e halfjaar M C3t:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 409