Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 815 816 817 818 819 820 Directeur van Ge meentewerken, te bO-'St hoofd ïelefoondis trict Arasterdam van liet Staatsbe- dr'jf der l.T.f. Directeur van Ge meentewerken te Soest J Robi'ns Ingenieur van oen ueg (.uienst van eg en .-erken der HederlSpoorwegen P.van VugiyKarner- lingn Onnesweg 1 liilversurn zendt raming van nosten voor de verbote ring van de woningen der woninc.stichtin '"üns Belang" te Amersfoort. vraagt welke bijzondere belangen in aci.it zijn te nemen bl„ net leteèn van telefoon kabels in deze gemeente, zooals is aan- jgegeven op as overgelegde drie teekanin gen. De directeur van Gemeentewerken advies het Staatsbedrijf te berichten, dat van den aanvang der werkzaamheden kennis moet worden gegeven aan den Directeur van Gemeentewerken. endt antwoord op het schrijven van bur gemeester en wethouders dd. 7 April j.1 j4e afd.' no.1478 betreffende werkzaamhe den voer derden. vraagt of de stukje land - mogelijkheid bestaat het ;elegen achter zijn huis j en den tuin van de ambtsi o.l. school aar.l ontvangen. likaanweg no.9 woning van het hoofd der de Beetzlaan in huur te De Directeur van Gemeentewerken deelt bij rapport van 15 Juni 19p7, no.D/ 12 r.iS' de dat tegen verhuring van een gedeelte groot 160 M2 van het perceel U.no. .5566 geen bezwaar bestaat, mits een pacfl [ter breedte van 1 meter als op de tee- jkening aangegeven, onverhuurd blijft deelt mede, dat nij bereid is in de ontl werp-vergunning betreffende verplaat sing van een afrastering en in gebruik [nemen van spoorwegterrein voor wegver- breeding nabij de halte ^oestdijk het in de 7e voorwaarde genoemde bedrag ad l/o,= te laten vervallen. Van de 9e 'y-- 1 Ce voorwaarde kan niet worden afgew«u6| Aanbrengen van een tegelbestrating o; het terrein wordt vanwege de ffltaatsohap-| pij niet geëischt. De Directeur van Gemeentewerken advi-_ seert thans op het voorstel uer U.S. i-"l te gaan. eelt mee drage in der niet t e gevraagde verpleging te zullen ko betalen .10,= als ten zijner C1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 411