H'efo- BESLISSING „.et de raming kan de vergadering zien vereenigen Afdeelinq No. en verbetej sticht ingl /lw. Aanmerkingen II Conform het advies van den directeur van Gemeentewerken j wordt besloten liet hoofd van net lelefoondistrict te orden. t eekenin- n ad vis >efl dat van kennis recteur van our- April ].l\ r kZ aamhe- ,at het i huis i e de anbts school aar. igen. in deelt IQ,«E/42 r l gedeelt- li.no. ;s een >p de tee- blUft je tarieven worden opnieuw vastgesteld op ae bedragen soor den directeur geauviseera. Besloten wordt den grond te verhuren voor /h 1 gu per V «Jj V hi*j. Ln de ont- irplaot- i gébruik c wegver- jk liet in rag ad de 9e en 1 af^ewek: jting o, „aat schal* Besloten wordt thans de overeenkomst aan te gaan en te: \p ij. Ikerenen. L l en advi-^ jr 11bx~ als Dij dier nic ^sloten wordt de tusscnenkorast van den kantonrecht er k. te roepen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 412