■-et houd Volg- num- Afzender of voorsteller i :21 822 823 824 £25 826 Datum Korte mer .inister van :in- nenlandsche Zaken -ed., idderstands- bank boest. Gemeente-Cnt vanger- Secretariaat "Zon ne, loren" .van hreukelen G..ir.de haan e.a. bewoners van den Kronaieweg deelt mede, dat voor de toepassing ver de fin .verhoudingswet voortaan als ar menzorg uitgaven moeten worden aange merkt de kosten wegens ondersteuning van de in de circulaire genoemde perso nen en dat tot 1 Juli 1937 voor de re- kenirv s jaren 1931 t/ra 1933 de gelegen heid wordt geboden om van ue door Ge deputeerde Staten genomen besluiten to] vaststelling van de quotiënten, Bedoeld in art.lG, 2e lid van het h. Vbesluit bg hem in beroep te gaan, voorzooverre (hiervoor aanleiding bestaat. deelt mede, dat 22 Juli 1937 aflosba zijn gesteld de niet uitgelote obligati der 3? en H 4&JÉ leeningen 1 927 en 1e 4*,> leening 1928 ten laste der ge-i meente Rotterdam 1928. houders dezer obligatiën kunnen net recht van Vóork inschreven op een 3zA obligatieleenin, io i 1937 III der gemeente Rotterdam tot koers van 98_j. Dag van inschrijving Maandag 21 Juni 1 yp7Je gemeente, b- vri, 1 oblig 136198.' .jo gem.Rotterdam 192ö nr. verzoekt verlof over het tijdvak var 11 tot en met 2e Juli 19p7. zendt aan het gemeentebestuur uitnood ging zich te doen vertegenwoordig b.| d° herdenking van iiet tienjarig best van het sanatorium te Soestduinen. let ver w lot ei deelt mede bereid te zijn tot uitkoop daarmede een gunstige prijsopgave af. verzoeken den Raad zoo spoedig nogei verbetering van den Rromraeweg. Je Jirecteur van Gemeentewerken brengj hieromtrent rapport uit bij schrijven v: 16 Juni 1937, nc.1G82. an 23 leslotëi ping vai hniste i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 413