Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 827 Jed.mi benstands- bank «V. kantoor Soest ö2o .Beuzel, ex len tebode o2: Ge' leentesecretari s 8J0 Jirecteur van Ge-' meentewen en. zendt prospectus waaruit blijkt o.m. dati per 26 Juli 1Jp7 aflosbaar zijn gest ia de niet uitgelote obligatiën der 4 leening 1 9p4 van de gemeente 1 s-Grav qJ hage. iioudexs dezer obligatiën kunnen met reent van voorkeur inschrijven o: een tv/eede obligatie-leening 19)7 der gemeente 1s-Gravenhage tot den koeï| van 100t^. Dag van inschrijving Dcndero.a 24 Juni 1937» De gemeente bezit 1 obli gatie 4fo s-Gravenhage /.10G0,= ^Sy no8460. bericht genoegen te nemen met het veor- istel om met zpn eohtgenoote een arbsidsi .'overeenkomst te sluiten betreffende t| schoonhouden enz. van de kantoren van den gemeente-ontvanger. biedt een ontwsrp-schr^ven aan waari.. den directeur van Gem eentewerken wordtj opgedra&en de wegen nauwkeurig te la ten opmeten voorzoover deze in de aan-, le^belastinu zullen vallen. Voor elk perceel zal e n z.g. beschrij- vingsbiljet móeten worden ingevuld. Spreker vraagt of inderdaad op s.oe.-i, afwerking gerekend mag woruen. biedt ter behandeling aan een ver zo ei om bouw vergunning, vergezeld va ;e noodige tekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 415