num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud -.2,3orgts ,Durg. Pro bhes cr7 ,Soest onbeasopvoedings- ;e stfalkenheide11 be -.aarsbergen oofd openbblo- school '6 s u .2. ..erkbestuat par.Petrus en Pau- .LUS Keulen, deer. samenv;er kende vak orLte Soest SirSe. verzoekt alsnog vergunning om aan de' zijde van den Sakkersv»eg een erker aan zijn perceel te mogen bouwen. De dir.v. gein.werken brengt hierbij onder de aan dacht dat ^orgts hiervoor ontheffing art. 14 der f.^.noodig heeft. 'Ierzake wordt echter geadviseerd, onder met name genoemde voorwaarden, ontheffing te verleenen. verzoekt collecte met speldjesverkoop te mogen houden op 27 -ebruari 1937» deelt mede niet de gevraagde wijziging van het leerplan te zullen inzenden, maar zal zich daaraan onderwerpen, wanneer die wijziging is aangeoracht. Hij is ver-' der overtuigd, dat bij invoering van den door hem voorgestelden maatregel er gee. gedupeerde ouders zullen zijn. deelt mede, dat het in de bedoeling hee.. gelegen, dat de verbetering der speel plaatsen bij de K.K.Jongensschool en k.H. Uloschool van gemeentewege wordt aangebracht, daar dit voor de gemeente de voordeeligste weg zou zijn. (verzoekt een andere regeling te villen treffen ten aanzien van de distributie van margarine aan verkloozen. deelt mede, dat hij in overleg met weth -asille ten behoeve van het teekenen va de copie van het uitbreidingsplan de na volgende personen tijdelijk in dienst heeft genomen! a. den teekenaar Sührnarm, salaris f.8o.-j per maand op 11 Jan.'37 i-n d-ienst ge treden. h wen volontair v.heöl, gratificatie vm: den duur van het werk, berekend naai' f,300.per jaar. den teekenaar hoornvinder, met inganz van 1 Jan.'37 ad f.75.-- per maand. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 41