m h V JU, x hJJ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen loten wordt ue Diiehd o 3 r e i u io bouwoüuexneiüars t- uerxuixten, uat ust o n t h el' l x xxg v an a x t 1) jouwvexoz- 1* a/ nirxg te verleunen wanneer xn vun uexx eigenaar uex wor- ii/ op aa oituatieteenening aangegeven axs a* een vert aling overleggen, waaruit olgnt uut aeze tegen ue voor nomen wijze van bouwen g^en Da z»» aar xicext j oo* ie zn; man tevens ontneix'ing orden vexleenu van art.e- ueri bouwingsvoüxsonxiïten en wel in ai er voege aat ue zjJ- y ^fuxscneiaingeri in plaats van «ieter 2 Uragan. iet er mogen X. V IV. micten wo* at a~ u uen uommxssaris cntan aat op grond van de bestaande veroraenmg geen Vo ai van betaaius reent en Jtogexiiz.isuooii uat oog rug ,a van Owzueei xs uat wi'izimrng bexxü ue veroraenin* t waartoe maatregelen Op uit o ra en ii jecretaxxa m..üorcLigen. ,'orut omgedragen net ooilege IA 4i sloten wordt net omsluit te ix&xxaxxuvenen niervan jsüsueeling te doen aan auressantIndien niet vrx.wii 'ig wordt Ingedragen zax ue tusscxxenxioast van uen Aan- ireciiter worden ixxgexoepexx. ssloten wordt uen xaau voor te stellen.den grond op- asli' i.eixw onder ae thans geldende voorwaarden te verhuren.i v'i_(>w/ rt aet antwoord vaxx dexx xuixxister woxat Kennisgenomen besloten net berioht voorloopig ter Kennis te urexx- aan ue besturen vaxx ue oouwvereexxigingen ko IIJJ bloten wordt; jö' ten grond aan w*x*.j.iunter te verixuzexx voor .1,po x^er jaar. ais voor aan Ir.x>.ten noscxx voor per dai*r. Lonii.gin uOil mi msu UG..i™Xi - V A lij" All/it

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 420