y't// :<l" BESLISSING Aideeling i en No. Aanmerkingen ^zessant zal worden,medegedeeld uat maatregelen zijn gnomen 'waardoor het venten uoor personen niet woon- L, jc.tig in deze gemeente eenigszins wordt beperkt, tan den Inspecteur van Politie zal warden opgedragen ■n niet meer dan 2 venters buiten ooesttegelijk ue gelegenheid te bieden bloemen, planten enz. te verkoo-j ren. Besloten wordt op net voorstel van uen directeur van [em.eentewerken. niet in te gaan. Lis voren op grond dat de neer Bunrmann afstand gedaan leeft van door hem gemaakte aanspraak op vergoeding. ente rari Let den inhoud van dit schrijven zal rekening worden êehcaden. Voorts zal hiervan mededeeling worden gedaan aan den. directeur van gemeentewerken. Mt &cb/ l^oiifcrm net voorstel van den Voorzitter wordt besloter sn de American Pelroleum Oompany verantwoording te •hagen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 426