Volg num mer Datum Korte inhoud 846 Voorzitter 847 Provinciale Be- bo uvvingscomrai ssie te Utrecht 848 Voorzitter deelt mede dat het de bedoeling van fsi i; .V.Bataafsche Import My te 's-Graven-| age is, alleen op haar naam overge schreven. te zien de bij besluit van B.| jen dd.21 dept.'26, nc leende vergunning tot het plaatsen en hebben van een ondergr undsclie benzine-l h.etel in de kad.perceelen sectie 11 nes] 1505 en 1 509, gelegen aan de van Jeede] straat, alsmede de aan die vergunning verbonden voorwaarden en verplichtinge] :/_aan de American Petroleum Corapany t s-Gravenhage kan behoudens een kleine opmerking zicj met de voorgestelde wijzigingen in d ontwerp bebt uwingsvoorschrif t en als bej doeld in art.4^ der .oningwet V3reeni-| gen. Ook de Commissie voor de strafverorde-| ningen heeft tegen dez3 voorschriften geen bezwaar. deelt mede de door Gedeputeerde State; bij schrijven dci.15 A>ril 19p7 in ovn| weging gegeven 'wijzigingen der ontwer bouwverordening in de vergadering Ier commissie voor de strafverordeningen op 26 Juni 19p7 in bespreking te hebb" gebracht. De commissie ,.an zich met deze wi jzigingen vereenigen doch geef in overweging ten aanzien van art.61 lid 4 der door den dirv.genwerken bij rapport dd.y Juni 19p7 no.121p voorgestelde redactie te aanvaarden. 849 k V1ed idden- standsbanlc, kantoer Soest zenden een prospectus waaruit o.m. blijkt dat per 2 Augustus 19j$7 4 A leening Amsterdam 19p5 I geheel aflos baar wordt gesteld. Houders dezer obl gatiën kunnen met recht van voorkeur inschrijven op een J>i ,j derde leening Ï3}7 gemeente Amsterdam tot den koers van 99 Dag van inschrij- De gemeente bezit 1 ving V/oensdag 19p7 uni 4 obligatie ad 1001' fo leening 19p5 1 oblig.ad 500.= fo leening 19^5 O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 427