PÏ° ;n de' :er aan dir.v. de aan- 'fing ■zake met name te jrkoop -937. jziging iden, ma:!r inneer .j is ver- van den L er geen! Afdeeling Aanmerkingen BESLISSING Ling Leeft! speel- Dl en wordt 2iiieente willen ributie met vs erna. kenen vari an de na-j dienst is f.8^.- enst ge- catie vooj1 nd naar t ingang maand .Besloten wordt aan a-.^.-orgts, voornoemd, ontheffing te verleenen van Let bepaalde in art.14 der bouwverorde ning t/b van den bouw van een erker aan zijn perceel aah de zijde van den bakkersweg zulks onder de voorwaarden geadviseerd door den dir.v.gem.werken. De ^evraagde toestemming wordt verleend. Aangezien de wet niet toelaat een wijzigin^ van Let leer]- plan te forceeren, wordt het verzoek aan de Loofden du. 28 October 1936 'tob het ontwerpen van een wijziging van het leerplan, terug genomen, ^an de hoofaen zal worden medegedeeld dat wegens gebrek aan medewerking voorloopigj van een wijziging van Let leerplan wordt afgezien. Voorts wordt besloten deze aangelegenheid weder onder <U 0ogen te zien vóór den aanvang van het nieuwe leerjaar 1937/1938. Aan den dir.v.gem.werken zal worden medegedeeld dat de verbetering der speelplaatsen van gemeentewege zal ge-, schieden overeenkomstig de wijze verwerkt in de door nem gemaakte begrootingen. Daarbij zal aan uen direc worden omgedragen het desbetreffende bestek samen te V 1- V 4l 1- stellen teneinde na goedkeuring openbare aanbesteding te Kunnen ■di eur door het collc overgaan. e t o essant zal worden medegedeeld dat deze aangelegenheid ie aandacht van het college heeft. Aan den Wethouder van 3ociale Zaken wordt machtiging verleend aeze materie 2.1 te doen. liet college kan zich in principe vereenigen net de inschakeling van particulieren voor den verzoop van margarine Besloten wordt in afwijking van de adviezen van den air. v.gem. werken aan de betrokkenen zij na e de hr .bürirmann en £0o-rnwi rider te vragen of zij bereid zijn, onder intrexc- ting van de met hen mondeling aangegane arbeidsovereen komst, werkzaam te zijn van week tot week., zulzs ingaan de resp.11 en 1 Januari 1937j tegen een vergoeding van :esp.2o.-- en f.17.56 per week. Voorts wordt besloten ïan den volontair van --eel een gratificatie voor dit wer Ln het vooruitzicht berekend naar f.25.- te stellen gebaseerd op een bedrag - per maand. 2>l,o 2> ou\ Cu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 42