Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 853 Ver.tot bestrijding der t.b.c. afd. Soest i 854 855 35Ó 857 H.J.Vermolen te Biltiioven Bed.Ver.tot be scherming v.dieren Becker en Henrar architecten te Beist Voorzitter 858 handelshuis Soest Soesterb.str.51 (vraagt een bijdrage in de kosten van v jpleging van Hillegonda de Jong in het 'sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven, over een tijdvak van 185 dagen (3° Jun jt/m 31 -december '3?J ten bedrage van 'f32275 verpleegprijs f.2.25 Psr dag Vereeniging afd .Soest draagt f.0.10 pe dag bij. Prov.afdeeling draagt f.75.-. in totaal bij. verzoekt offerte te raogen maken voor e aanvullende verzekering van de wetteli [pensioenregeling. verzoekt aan de politie een bedrag ter beschikking te stellen ter bestrijding van de kosten van verzorging van diere jwelke op den openbaren eg in hulpbeiio (venden toestand worden aangetroffen en door de politie aan het asyl ter verzo 'ging worden afgegeven. vragen namens k'ej.huis te s-Oravenhag lontheffing van de in het uitbreidingspj (vastgestelde achtergevelrooilijn voor jien Verl.Schoolweg Ihet bouwen tot op afstand van 4° H uit de grens van den beg inplaats van op 23 -- uit de grens den weg -Pe dir.v.gem.werken brengt gunstig adv uit bij schrijven dd.28 Juni 1937* jieelt mede, dat de Commissie voor de Straf'ver ordeningen in hare vergadering van 28 Juni, 1937 ontworpen verorder) op de huisnummering in behandeling hee genomen. Be Commissie adviseert in ver band met net bepaalde bij art.49 en jier ontworpen verordening op de opent [wegen enz. het bepaalde in art.3 sub f) (schrappen. -daardoor komen ook te verva len de artikelen, 4, 5» 6, 8, 9 en Voorts heeft de commissie zich uitgesj) ken voor schrapping van de woorden 1 en beambten" in art.11 der verordening. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor de leverantie van uniformpetten, dir.v.gem.werken deelt mede, bij sckri van 25 Juni 1937» no.965» ëeen bezwaar heboen in voorkomende gevallen aan adr sant prijsopgave te vragen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 433