ir BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen L gevraagde bijdrage ad f .322.75 wordt verleend. laressant zal worden medegedeeld dat van een eventueele [fferte geen gebruik zal worden gemaakt. lan deze vereeniging zal worden medegedeeld dat het niet Y hogelijk is zonder meer een bedrag ter beschikking van j [e politie te stellen, deneinde terzake een oplossing te herkrijgen zal aan aaressante in overweging worden ge- j leven er bij de afdeeling Bpest de aandacht op te vesti- len dat deze afdeeling moet trachten deze aangelegenheid In overleg met het dollege van B.en te regelen. ïesloten wordt adressante te berichten dat de overschrij- ling der achtergevelrooilijn toegelaten zal worden. foorts wordt besloten, zoodra het uitbreidingsplan on- *1/7 herroepelijk is geworden, deze aangelegenheid zoomede het vraagstuk der achtergevelrooilijnen in het algemeen hader te regelen. et inachtneming van de door de commissie voorgestelde wijzigingen zullen de ontwerpen aan den Baad ter vast stelling worden aangeboden. V HitH. Kressant zal worden medegedeeld dat'in voorkomende ge- FaUen prijsopgave zal worden gevraagd, -de dir.v.gem. [•erken zal hiervan mededeeling worden gedaan. IP V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 434